Správa o činnosti v roku 2023

Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy

Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2023

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy 28. 1. 2023 v Pružine-Chmelisku sa zúčastnilo 21 riadnych členov, 5 pridružení členovia a 15 hostí vrátane predsedu SSS. Bol prijatý návrh, aby výbor pokračoval v pôvodnom zložení – B. Kortman (predseda), L. Drá-bik, J. Kasák, D. Kortmanová, M. Lisý, ako revízor Igor Haviar. Členstvo sa prerušilo Jaroslave Homolovej, zrušilo Igorovi Legéňovi a ukončilo Petrovi Slivkovi a Michalovi Žitnému; obaja ostávajú pridruženými členmi nášho klubu. Na konci roka mal klub 41 riadnych členov. Klub s vlastnou právnou subjektivitou naďalej pôsobil ako kolektívny člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, predseda klubu ako člen výboru SSS.

Činnosť klubu v porovnaní s predchádzajúcim rokom zostala na rovnakej úrovni, keď podľa 95 technických denníkov JKSV a ostatnej dostupnej evidencie sa za celý rok uskutočnilo
145 akcií, menovite: Kortman 62 akcií/38 TD, Lisý 37 akcií/36 TD, Peško 22 akcií, Kortmanová 20, Zábojník 18, Drábik 17/6, Ruček 14/1, Ftorek 12/6, Jakúbek 12, Čičkán 11/5, Vrábel 8, Lieskovec 8, Kasák 5/1, Haviar a Bodnár 5, Čarnogurský 4, Machciník 3/2, Krekáčová a Kováčik 3, Petrovič, Repka, Púček, Habrún, Krebes, Dubec a Niková po 2 akcie, po 1 akcii Kocúrik, Pohanka, Hanínec, Chmela, Pružinec a Galovič. Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 32 členov (pred rokom ich bolo 26). Najviac akcií spomedzi čakateľov a iných účastníkov: Gabriš 11, Lampert 8, Blaškovič a Gažo 6, Turza 3. Z celkového počtu akcií vyše 50 boli akcie v Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ) vrátane jej prehliadok. V niektoré dni sa konalo viac samostatných akcií, niekoľko akcií bolo viacdňových. Na našich akciách sa zúčastňovali aj členovia iných jaskyniarskych skupín a klubov SSS a naopak viacerí členovia nášho JK sa zúčastňovali akcií iných JS a K (najmä SK Tribeč). Niekoľko členov bolo na Jaskyniarskom týždni na Horehroní, zastúpenie sme mali aj na iných celoslovenských podujatiach SSS vrátane Speleomítingu v L. Mikuláši.

Náplňou akcií bola praktická speleologická činnosť v teréne, ale vo veľkej miere aj exkurzné a iné aktivity vyplývajúce z poslania SSS a klubových potrieb vrátane akcií organizovaných pre širokú verejnosť každý rok. Pracovné úsilie v Strážovských vrchoch sa sústredilo na tieto jaskyne, resp. krasové lokality: PDJ a okolie, jaskyne na Strážove, menej na Hrubej Kačke
a Sokolí, v Súľovských vrchoch Temné jaskyne a Jaskyňa pod Černokňažníkom, v Tribeči to bola Zvislá j. na Žibrici. V našej najväčšej jaskyni Četníkovej svadbe sme boli len dvakrát,
v Kamennom daždi len raz, v najhlbšej Beňovej medvedej j. a Otcovej j. ani raz. Na druhej strane sa pracovne navštevovali aj jaskyne v pôsobnosti iných OS a K (Tribeč, Trenčiansky speleoklub a i.). Koncom apríla sme v spolupráci s KST Veľké Uherce zorganizovali tradičnú pracovnú akciu v Dobrolínskej jaskyni za účasti členov nášho JK a jaskyniarov z Tribeča, Inovca, Trenčína, Trnavy a Handlovej.

V speleologickom prieskume krasu a jaskýň v pôsobnosti JKSV na území Strážovských a Sú-ľovských vrchov, ale ani na území Tribeča sme nedosiahli výraznejšie úspechy. Podarilo sa nám nájsť niekoľko doteraz neevidovaných malých jaskýň, ktoré nie sú v zozname jaskýň SR: po tri v Skalnej doline a Radotinej, dve v Čiernom vrchu (k. ú. Košecké Rovné) a jednu ďalšiu v Hrádku pri Pružine-Priedhorí. Zamerali sa priestory Jaskyne pod Černokňažníkom
v Manínskej tiesňave a meralo sa aj vo Zvislej j. na Žibrici.

Okrem akcií prevažne exkurzného charakteru (najmä PDJ a Temné j.) sa vo viacerých jaskyniach vykonávali prieskumné sondovacie či kopáčske práce a transport materiálu (najviac v Pružinskej Dúpnej j.). Podarilo sa prekopať zavalený priechod zo Strážovskej priepasti do Vodopádového dómu jaskyne Četníkova svadba. Pokračovalo sa vo vystrojovaní Zvislej j. na Žibrici. Vo viacerých jaskyniach sme zisťovali prúdenie vzduchu a merali teploty, robila sa video-fotografická a iná dokumentácia jaskýň či zúčastňovali sme sa na ich výskume. V PDJ v apríli a auguste pokračoval paleontologický výskum v spolupráci s jas-kyniarmi z Moravského krasu, vo viacerých jaskyniach sa rátali netopiere. Vo Veľkej Temnej j. našli biospeleológovia z PF UPJŠ v Košiciach 3 ex. vzácnej troglobiontnej šťúrovky Eukoenenia spelaea. Popritom i samostatne sa vykonával povrchový prieskum krasu a iné terénne práce.

Náplňou viacerých akcií bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy. V tejto oblasti našej činnosti sme spolupracovali s pracovníkmi ŠOP – Správy slovenských jaskýň a Správy CHKO Strážovské vrchy. Išlo o čistenie jaskýň a ich okolia, kontroly, opravy a údržbu uzáverov jaskýň, informačných tabúľ a i. (na Kortmanke, NCH k PDJ, NCH Temné jaskyne, pri prameni v Jaseňovej doline, vyčistenie a zabezpečenie vchodu Priepasti v Sietnej, vchodov Strážovskej priepasti a Četníkovej svadby, Zvislej j. na Žibrici), údržba a vyznačenie chod-níka k J. pod Černokňažníkom. Na oboch základniach sa vykonávali údržbárske a iné práce. V Priepasti medzi Kačkami prebehol v júli výcvik vojakov zo Žiliny.

V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme koncom júna sprevádzali návštevníkov v rámci 13. ročníka nášho podujatia ZELENÁ MODRÁ; na jaskynnom koncerte vystúpili dvaja akordeonisti a speváčka z P. Bystrice. Prvý deň tohto podujatia, na ktoré sme získali finančnú dotáciu od Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Považská Bystrica a obce Pružina, ako aj z grantu SSS, patril tradične turistickému pochodu Čelkovská trinástka a stretnutiu interpretov a priaz-nivcov country hudby v Čelkovej Lehote. Začiatkom októbra sa pri Temných jaskyniach uskutočnil v našej réžii 9. ročník Strážovského vrcholenia ako sprievodné podujatie považskobystrického Horomil Festu s prehliadkami jaskýň a inými atrakciami.

Príležitostne a po predchádzajúcej dohode sme vyšli v ústrety ďalším, ktorí prejavili záujem
o prehliadku Pružinskej Dúpnej jaskyne a Temných jaskýň. Návštevníkom z celého Slovenska i zo zahraničia (ČR, Poľsko, Nemecko, Rumunsko, Nórsko, Island) sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním. K doterajším informačným skladačkám o PDJ, NCH K. Brančíka a o krase a jaskyniach v okolí P. Bystrice pribudla nová skladačka o verejnosti voľne prístupných jaskyniach (VVPJ) u nás. (Aj našou zásluhou boli od 1. apríla vyhlásené za ďalšie VVPJ Malá Temná j. a j. Humno.) Začali sme užšiu spoluprácu s Ekorezortom Vendelín v Podskalí. Osvedčila sa propagácia našich aktivít a jaskýň v nových vývesných skrinkách v autokempingu Manínska Tiesňava. Na prezentáciu činnosti JKSV a SSS sme využili aj našu účasť na júlovom Ekodni v P. Bystrici a na populárno-vedeckom podujatí Večer výskumníka na FPT Trenčianskej univerzity v Púchove; prednášky a besedy s predsedom sa konali i v DSS Katka v P. Bystrici a Kúpeľoch Nimnica, kde sme koncom roka pomohli zorganizovať výstavu jaskyniarskych fotografií. Do povedomia širokej verejnosti sa klub dostal aj prostredníctvom miestnych, regionálnych i celoslovenských médií (napr. články v Považskobystrických novinkách, magazíne Trenčín región, relácie v rádiách Slovensko, Regina a Vlna, TV Markíza), menej cez internet – webovú stránku www.speleostrazov.sk a facebook. Jaskyniarskej verejnosti sme sa predstavili článkami v Spravodaji SSS – v č. 1 vyšla správa o činnosti nášho JK za rok 2022, v č. 2 článok o verejnosti voľne prístupných jaskyniach v SR. Na našu prezentáciu poslúžili tradičné vreckové kalendáriky a úspech mali aj magnetky PDJ.

Počet členov: 41

Počet akcií: 145, počet TD: 95

Objavených: 120 m, vykopaných 17 m, zameraných: 33 m

Bohuslav Kortman, predseda JK

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky