Správa o činnosti v roku 2018

Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy 

Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2018

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy 10. 2. 2018 v Pružine-Priedhorí sa zúčastnilo 29 členov a 17 hostí. Za nového člena bol prijatý Boris Blaškovič. Členstvo sme zrušili L. a R. Krajčírovcom. Na konci roka mal klub 48 členov. V zložení výboru nenastali zmeny. Klub s vlastnou právnou subjektivitou naďalej pôsobil ako kolektívny člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, predseda klubu aj ako člen výboru SSS.

Podľa 219 technických denníkov (77 Kortman, 62 Blaškovič, 21 Drábik, Galovič, 15 Niková, 9 Machciník, 4 Ruček, 3 Lieskovec, Lisý, 2 Kasák, 1 Peško, Števková) a ostatnej dostupnej evidencie sa za celý rok uskutočnilo 284 akcií (na porovnanie rok predtým 172 TD a 232 akcií). V niektoré dni sa konalo viac samostatných akcií, niekoľko akcií bolo viacdňových. Najviac akcií sa uskutočnilo v auguste (35), júni a októbri (31), septembri (29), najmenej v januári (9), apríli a marci (16). Poradie členov podľa počtu akcií zaznamenaných v doručených technických denníkoch a záznamoch: B. Kortman 122, B. Blaškovič 88, T. Zábojník a L. Drábik 42, K. Niková 37, V. Lieskovec 26, M. Jakúbek 24, J. Galovič 23, J. Kasák 21, V. Ruček 19, A. Drago 18, B. Machciník 16, I. Haviar 14, Ľ. Čičkán 12, D. Kortmanová a M. Lisý 13, J. Vrábel 9, P. Peško 8, M. Kardoš a I. Legéň 5, J. Haššo, M. Kocúrik a J. Krajčír 3, P. Dubec, M. Petrovič, B. Pružinec, P. Repka, Z. Števková a P. Užovič 2, M. Florek, J. Habrún, B. Kompanický, P. Kováčik, J. Krajčírová, J. Krebes, J. Rybár a P. Vojtuš 1. Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 37 členov (pred rokom ich bolo 40). Najviac akcií spomedzi čakateľov, resp. nečlenov mali: M. Sádecký a P. Slivka 28, V. Prutkay 24, J. Ftorek 14, M. Sitta 13, P. Čarnogurský a M. Žitný 11, O. Galovič a J. Hladký 9, A. Hogaj a Z. Krekáčová 5 a F. Vrábel 3. Na našich akciách sa zúčastňovali aj členovia iných jaskyniarskych skupín a klubov SSS alebo ČSS. Z nich mal najviac akcií T. Hampl z JS A. Valla v Terchovej (11). Náplňou akcií bola praktická speleologická činnosť v teréne, ale aj exkurzné a iné aktivity vyplývajúce z poslania SSS. Značný podiel mali akcie organizované pre verejnosť.

V speleologickom prieskume krasu (pseudokrasu) a jaskýň v pôsobnosti JKSV na území Strážovských a Súľovských vrchov, Tribeča a Považského Inovca členovia klubu dosiahli niekoľko úspešných výsledkov; popri objavoch viacerých menších jaskýň zaznamenali významné postupy v už známych jaskyniach. V Strážovských a Súľovských vrchoch to bolo dovedna viac ako 350 m (najmä v Jaskyni na Hrubej Kačke a v jaskyni Kamenný dážď), v Tribeči a Považskom Inovci okolo 20 m. V Kamennom daždi sa zameralo zatiaľ vyše 80 m, vyznačuje sa pozoruhodnou kvapľovou výzdobou, čo si vyžiada uzavretie tejto jaskyne. Za rok sa v nej uskutočnilo 28 akcií, viac (53) ich bolo aj vo verejnosti voľne prístupnej Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ), z nich však väčšina mala exkurzný charakter. Ďalšie najnavštevovanejšie lokality: Jaskyňa pod Černokňažníkom (35 akcií), Dlhé skaly - sonda nad Jamami (15), Priepasť medzi Kačkami a Skryšná diera (12), Četníkova svadba a Strážovská priepasť (9; osadený nový kovový rebrík a niekoľko stúpačiek), jaskyne Komora a Plazivka na V. Maníne (8 akcií). Akcie sa sústredili prevažne na prieskumné sondovacie či kopáčske práce, transport materiálu (napr. aj za pomoci nainštalovanej lanovky v PDJ), zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt, fotografickú a inú dokumentáciu jaskýň či účasť na ich výskume, povrchový prieskum. V Pružinskej Dúpnej jaskyni boli na biospeleologickom výskume pracovníci PF UPJŠ Košice a pokračoval v nej paleontologický výskum v spolupráci s členmi ZO ČSS Býčí skála (výskum sa začal už r. 2013 a bude pokračovať aj r. 2019), ako aj zimné sčítavanie netopierov. Členovia JKSV, z nich najmä B. Blaškovič, sa zúčastňovali aj akcií iných jaskyniarskych klubov v krasových územiach na Slovensku (Jaskyňa Dezidera Horváta, Vajsáblova priepasť, Dobrotínska jaskyňa, Mojtínsky kras, Expedícia Demänová 2018 a inde) i v Moravskom krase. Popri súčinnosti s viacerými speleoklubmi SSS (Dubnica nad Váhom, Terchová, Trnava, Čachtice, Inovec, Turiec, Tribeč, Uhrovec a i.) a ČSS (najmä Býčí skála, Dagmar, Myotis), sme spolupracovali aj s členmi KST Sparta Pov. Bystrica, Manín Pov. Teplá, TJ Pružina, Kamzík Nové Zámky; turisti z Veľkých Uheriec sa o nás postarali počas akcie v Dobrotínskej jaskyni, potom sme s nimi boli na výlete v Stanišovských jaskyniach.

Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci speleologickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy, ako čistenie jaskýň a ich okolia, kontroly, opravy a údržba uzáverov jaskýň - Pružinská Dúpna jaskyňa, Priepasť medzi Kačkami, j. Džimova spása, Zvislá jaskyňa na Žibrici (tu aj inštalovanie telefónu). Zistili sme opätovné zničenie, resp. odcudzenie smerovníka k Partizánskej jaskyni na V. Maníne (verejnosti voľne prístupná jaskyňa), informačných tabuliek a reťazí pri nej. Zúčastnili sme sa na brigáde - čistení Manínskej tiesňavy. V tejto oblasti našej činnosti sme spolupracovali s pracovníkmi ŠOP - Správy slovenských jaskýň a Správy CHKO Strážovské vrchy.

V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme tak ako po iné roky pripravili viacero akcií pre širokú verejnosť. Sprevádzali sme v nej návštevníkov v rámci 8. ročníka podujatia Zelená modrá a 5. stretnutia členov OZ Mikroregión Strážovské vrchy (členom OZ je aj JK Strážovské vrchy) a občanov okolitých obcí pod názvom Strážovské vrcholenie. V jaskyni mal vystúpenie spevácky zbor Technik STU z Bratislavy. Ako sprievodné podujatie 10. ročníka Horomil festu sme tentoraz záujemcom ponúkli návštevu Temných jaskýň; tieto jaskyne sme predstavili aj účastníkom stretnutia, ktoré sme v auguste premiérovo zorganizovali s OZ Mošteník z Horného Moštenca. Príležitostne a po predchádzajúcej dohode sme vyšli v ústrety ďalším, ktorí prejavili záujem o prehliadku Pružinskej Dúpnej jaskyne: materské, základné a stredné školy z Považskej Bystrice, Púchova, Trenčína, Bytče, Žiliny, Ružomberka, Bratislavy, deti a dospelí z letných táborov v RZ Priedhorie a Podskalie, kresťanských táborov, turisti, jaskyniari, skauti, vojaci, záchranári, pracovníci Continentalu Otrokovice a iní návštevníci od nás, z ČR, Maďarska a odinakiaľ. Návštevníkom sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním. Celkove si Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo viac ako 2000 osôb, ďalší sa zúčastnili prednášok a besied s predsedom JK v DSS Bystričan a OA v P. Bystrici, Kúpeľoch Nimnica, v MŠ Nižná na Orave, v penzióne Javorina v Čičmanoch a v Dome HS vo Vrátnej, na Kortmanke pre postihnutých Downovým syndrómom z DSS v Skalici; s P. Peškom na ZŠ v Nových Zámkoch a Strekove, s B. Blaškovičom na Kamzíkfeste v Nových Zámkoch. Prezentovali sme sa aj na Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici. Delegáti nášho JK sa zúčastnili na valnom zhromaždení SSS a boli sme i na Speleomítingu SSS v Liptovskom Jáne a na Jaskyniarskom Silvestri v Priedhorí. Jaskyniarske pesničky Kortmanovcov odzneli na otvorení turistickej sezóny v Mojtíne, v Pružine Na salaši pri guláši, pod Slnečnými skalami pri Raj. Tepliciach, ale aj na Speleofóre ČSS v Sloupe v Moravskom krase.

Veľa úsilia členov JKSV si vyžiadali príprava a zorganizovanie 59. jaskyniarskeho týždňa Slovenskej speleologickej spoločnosti v Pružine-Priedhorí v Strážovských vrchoch 22. až 26. augusta 2018. Zúčastnilo sa na ňom 150 jaskyniarov, ich rodinných príslušníkov a priaznivcov od nás, z Českej republiky, Poľskej republiky a Veľkej Británie. Na JT malo zastúpenie 24 skupín a klubov SSS, 9 ZO ČSS a 3 speleologické kluby z Poľska. Pre účastníkov sme zabezpečili množstvo atraktívnych exkurzií do jaskýň Strážovských a Súľovských vrchov, povrchové exkurzie, ale aj pracovné akcie a prednášky či kultúrno-spoločenský program vrátane koncertu v Pružinskej Dúpnej jaskyni. O tomto podujatí sme uverejnili článok v Spravodaji SSS 3/2018; ďalšie príspevky o našej činnosti vyšli v Spravodaji 2 a 4/2018. Vydali sme reedíciu informačnej skladačky NCH Karola Brančíka. Jej tlač financovala OOCR Región Horné Považie, ktorej sme pridruženým členom. Spolupracovali sme aj s KOCR Trenčín región a OOCR Rajecká dolina. O výsledkoch prieskumu, výskumu a ochrany jaskýň najmä Strážovských vrchov alebo o iných aktivitách členov JK sa mohla široká verejnosť dozvedieť z regionálnych i celoslovenských médií: Považskobystrické novinky, MY noviny, RTVS (rádio Regina, relácie Rádiovíkend a Televíkend, reportáž z koncertu v PDJ), ako aj prostredníctvom Facebooku a webovej stránky www.speleostrazov.sk, ktorej aktualizáciu a vedenie si vzal na starosť P. Peško. Na našu prezentáciu sme si dali vyrobiť odznaky Č10 a PDJ, magnetky JT, tričká, vreckové kalendáriky a 1-listové nástenné kalendáre.

Vlani zavŕšil JKSV 20 rokov svojej činnosti. Niektoré z nich boli preň úspešné viac, iné menej. Ten vlaňajší patrí k najúspešnejším v jeho histórii. Je preto prirodzené, že vďaku a uznanie si zaslúžia všetci, ktorí sa o to zaslúžili. Sú medzi nimi členovia a čakatelia JK, ale aj ostatní účastníci našich akcií a podujatí, ktorí si vedeli nájsť čas na jaskyne a na všetko, čo s nimi súvisí. Verím, že tí, s ktorými sme sa stretávali menej, si v novom roku vezmú príklad z tých, ktorí sa aktívne zúčastňovali na pracovných a iných akciách, a tak prispeli k dosiahnutým výsledkom.

Bohuslav Kortman

predseda JK

Objavených: 180 m KD, 250 m HK, ostatné cca 30 m, zamerané 82 +

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky