Správa o činnosti v roku 2021

Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy

Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2021

Program výročnej členskej schôdze JK Strážovské vrchy sa prerokoval on-line formou začiatkom februára. Ešte predtým v januári zomrel člen JK a čestný člen SSS Slavomír Chmela. Na konci roka mal klub 44 riadnych členov. V zložení výboru nenastali zmeny:
B. Kortman (predseda), L. Drábik, J. Kasák, D. Kortmanová, M. Lisý. Klub s vlastnou právnou subjektivitou naďalej pôsobil ako kolektívny člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, predseda klubu aj ako člen výboru SSS.

Činnosť klubu počas roka ovplyvnili obmedzenia vyplývajúce z protipandemických opatrení. Napriek tomu sa podľa 88 technických denníkov JKSV (46 Kortman, 16 Slivka, 10 Ruček,
7 Lisý, 5 Drábik, 1 Čičkán, Hampl, Peško, Pružinec) a ostatnej dostupnej evidencie za celý rok uskutočnilo 160 akcií (na porovnanie rok predtým 125 TD a 189 akcií). V niektoré dni sa konalo viac samostatných akcií, niekoľko akcií bolo viacdňových. Poradie členov podľa počtu akcií zaznamenaných v doručených technických denníkoch a záznamoch JKSV: Kortman 84, Slivka 44, Ruček 36, Drábik 30, Kortmanová 27, Lieskovec 19, Zábojník 14, Haviar 11, Jakúbek, Peško a Vrábel 9, Lisý 8, Čičkán 6, Petrovič a Sitta 5, Bodnár a Machciník 4, Ftorek a Žitný 3, Kocúrik 2, Drago, Galovič, Kardoš, Kováčik, Krekáčová, Legéň a Pohanka 1. Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 27 členov (pred rokom ich bolo 30). Najviac akcií spomedzi čakateľov a iných účastníkov: Púček 25, Blaškovič 11, Turza 8, F. Vrábel 5, Čarnogurský 4. Na našich akciách sa zúčastňovali aj členovia iných jaskyniarskych skupín a klubov SSS. Naopak viacerí členovia nášho JK sa zúčastňovali akcií iných JS a K (najmä Tribeča, Dubnice n. Váhom a Terchovej). Na Jaskyniarskom týždni v Demänovskej doline bolo 7 členov, zastúpenie sme mali aj na iných celoslovenských podujatiach SSS.

Náplňou akcií bola praktická speleologická činnosť v teréne, ale aj exkurzné a iné aktivity vyplývajúce z poslania SSS a klubových potrieb. Nechýbali ani akcie organizované pre verejnosť. Pracovné úsilie v Strážovských vrchoch sa sústredilo na jaskyne, resp. krasové lokality na Hrubej Kačke (Beňova medvedia j., j. Kamenný dážď) a Ostrej Kačke, na Sokolí (Zaručená j.), menej na Strážove (j. Četníkova svadba) a v Pružinskej Dúpnej jaskyni. V Súľovských vrchoch to bola Stredná temná jaskyňa pri Zem. Závade, na Manínoch najmä J. pod Černokňažníkom a Malomanínska jaskyňa. V Tribeči to bolo niekoľko jaskýň a krasových lokalít, viaceré z nich v územnej pôsobnosti iných skupín - Kolíňanská čertova diera, Jaskyňa Dezidera Horváta, Horné Lúčno, Zvislá j. na Žibrici, Bažantia j., na Kopanici, J. nad traťou pri Dražovciach a iné. Pracovalo sa aj na ďalších domácich lokalitách, ako Babirátka, Jašteričia j., sonda pri ceste na Kortmanku a inde. Exkurzná a výskumná činnosť
a iné aktivity počas roka boli ťažiskom akcií v Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ), ale aj Temných jaskyniach. V speleologickom prieskume krasu a jaskýň v pôsobnosti JKSV na území Strážovských a Súľovských vrchov, ale aj na území Tribeča členovia klubu dosiahli niekoľko pozoruhodných výsledkov; popri objavoch viacerých menších jaskýň (napr. J. pod balvanom, j. v Skalnej, Krkavčia a ďalšie j. v dol. Jasenová a Skalnej doline) zazna-menali významné postupy v už známych jaskyniach. V Beňovej medvedej jaskyni sa podarilo objaviť ďalšie nové priestory v dĺžke skoro 30 m, ešte väčšie v Četníkovej svadbe (104 m); táto najdlhšia jaskyňa Strážovských vrchov meria už bezmála 1,4 km. V Strednej temnej j. pribudlo asi 15 m, v Kamennom daždi a Malomanínskej j. 3 m. Dovedna sa objavilo 185 m
a vykopalo 78 m, z toho 94 m sa zameralo. Prieskum týchto jaskýň pokračuje a je predpoklad ďalších objavov. Najviac akcií (vyše 60) bolo vo verejnosti voľne prístupnej Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ), z nich však veľká väčšina mala exkurzný charakter. Druhou najnavštevovanejšou lokalitou bola Beňova medvedia jaskyňa. Mimo Strážovských a Súľovských vrchov pôsobili naši členovia a čakatelia najmä v spomenutých krasových lokalitách Tribeča, ale aj Považského Inovca, Bielych a Malých Karpát, Slovenského krasu i v Tatrách.

Akcie v jaskyniach sa sústredili prevažne na prieskumné sondovacie či kopáčske práce, transport materiálu, zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt vrátane umiestenia datalogera v Zvislej j. na Žibrici, na video-fotografickú a inú dokumentáciu jaskýň či účasť na ich výskume. V Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ) v júli pokračoval paleontologický výskum v spolupráci s členmi ZO ČSS Býčí skála, vo viacerých jaskyniach sa rátali netopiere. Popritom i samostatne sa vykonával povrchový prieskum krasu a iné terénne práce. V Beňovej medvedej j. sa osadili dva nové rebríky (polyamidový a kovový) a pracovalo sa aj na spriechodňovaní jaskyne, vystrojovala sa Zvislá j. na Žibrici.

Náplňou viacerých akcií bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy. V tejto oblasti našej činnosti sme spolupracovali s pracovníkmi ŠOP - Správy slovenských jaskýň a Správy CHKO Strážovské vrchy. Išlo o čistenie jaskýň a ich okolia, kontroly, opravy a údržbu uzáverov jaskýň a informačných tabúľ (pri Malej temnej j., na náučnom chodníku k Pružinskej Dúpnej j., infotabule pri prameňoch v Jasenovej a pri Zvislej j. na Žibrici), údržba chodníka k J. pod Černokňažníkom, NCH k PDJ a úprava novej prehliadkovej trasy
v nej. Na oboch základniach sa vykonávali údržbárske a iné práce (chystanie dreva, kosenie lúky, úpravy interiéru a i.).

V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme tak ako po iné roky pripravili akcie pre verejnosť. Koncom júna sme v nej sprevádzali návštevníkov v rámci 11. ročníka nášho podujatia Zelená modrá a začiatkom októbra na 7. ročníku Strážovského vrcholenia. Na jaskynných koncertoch vystúpili dychové kvinteto z P. Bystrice a Kortmanovci. Na podujatie Zelená modrá sme získali finančnú dotáciu od obce Pružina a Trenčianskeho samosprávneho kraja; ten udelil predsedovi cenu TSK za celoživotnú náučno-ekologickú prácu v oblasti jaskyniarstva a turistiky. Vďaka dotácii vyšla celofarebná publikácia ZELENÁ MODRÁ Príbeh podujatia 2011 - 2020, približujúca slovom a obrazom dianie na 10 ročníkoch tejto akcie nadregionálneho charakteru. S podporou OOCR Región Horné Považie sme vydali v reedícii skladačku o Dúpnej jaskyni.

Príležitostne a po predchádzajúcej dohode sme vyšli v ústrety ďalším, ktorí prejavili záujem o prehliadku Pružinskej Dúpnej jaskyne. Návštevníkom sme poskytli lektorské a sprievod-covské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním. V auguste na 3. ročníku Stretnutia pri Temných a na konci septembra v rámci sprievodného podujatia považsko-bystrického Horomil festu v Brcových dierach sme ponúkli záujemcom prehliadku jaskýň a iné atrakcie. Na prezentáciu činnosti JKSV a SSS sme využili aj našu účasť na Ekodni v Pov. Bystrici, prednášky a besedy s predsedom a ďalšími členmi JK na základni v Priedhorí a v penzióne Javorina v Čičmanoch. Do povedomia širokej verejnosti v Medzinárodnom roku jaskýň a krasu sa klub dostal prostredníctvom regionálnych i celoslovenských médií a internetu (napr. články a čitateľská súťaž v Považskobystrických novinkách, rozhovor v ITV Terajšok v Trenčíne, relácie Televíkend, Slovensko v obrazoch a Rádio Slovensko Slovensku v RTVS, Objav Slovensko v TV Markíza). V Spravodaji SSS publikoval B. Kortman,
J. Kasák má na starosti jeho grafickú úpravu; v č. 1 bol uverejnený článok o Slavovi Chmelo-vi, v č. 2 vyšla správa o činnosti nášho JK za rok 2020. Na našu prezentáciu poslúžili tradičné vreckové kalendáriky.

Hospodárenie klubu. Najväčšie príjmy boli dotácie na akciu Zelená modrá. Na základe našich žiadostí nám ich poskytli: obec Pružina 500 a Trenčiansky samosprávny kraj 1500 €. Za údržbu záverov jaskýň sme dostali od SSJ 895 €. Dobrovoľný členský príspevok dosiahol sumu 390 €. Minulý rok nám prostredníctvom SSS poukázali darcovia 2 % dane cca 620 €; ide o 80 % z celkovej sumy; 20 % zostáva SSS. Najväčšie výdavky boli na Zelenú modrú, skoro 2500 €.

Našu činnosť v roku 2020 finančne alebo inak podporili aj OOCR Región Horné Považie i sami členovia klubu a návštevníci Zelenej modrej. Viacerí z nás bez nároku na odmenu vykonávali údržbárske a iné práce na základni v Pružine-Priedhorí, na Kortmanke a na uzáveroch jaskýň, na NCH k Dúpnej j. a prehliadkovom chodníku v nej atď.

Bohuslav Kortman, predseda JK

Počet členov: 44

Počet akcií: 160, počet TD: 88

Objavených: 185 m, vykopaných 78 m, zameraných: 94 m

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky