Správa o činnosti v roku 2020


Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy

Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2020

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy 2. 2. 2020 v Pružine-Chmelisku sa zúčastnilo 32 riadnych členov, 2 pridružení členovia, 4 čakatelia a 17 hostí vrátane predsedu SSS P. Holúbka. Za nových členov sme prijali Zuzanu Krekáčovú, Mariana Sittu, Petra Slivku a Michala Žitného, za čakateľa Patrika Čarnogurského. Členstvo bolo zrušené Jaroslavovi a Jarmile Krajčírovcom, Danielovi Behríkovi, Zuzane Števkovej, Martinovi Florekovi, Jozefovi Špánikovi a Borisovi Blaškovičovi (ten prešiel do OS Tribeč, ale zostáva pridruženým členom JK Strážovské vrchy podobne ako I. Demovič a P. Strečanský). V júli zomrel člen JK Jozef Dinga. Na konci roka mal klub 45 riadnych členov, oproti roku 2019 o 4 menej. V zložení výboru nenastali zmeny: B. Kortman (predseda), L. Drábik, J. Kasák, D. Kortmanová, M. Lisý. Klub s vlastnou právnou subjektivitou naďalej pôsobil ako kolektívny člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, predseda klubu aj ako člen výboru SSS.

Podľa 125 technických denníkov JKSV (66 Kortman, 15 Slivka, 13 Drábik, 5 Niková a Kasák, 4 Legéň a Ruček, 3 Peško, 2 Hampl, Jakúbek, Lisý a Machciník, 1Vrábel) a ostatnej dostupnej evidencie sa za celý rok uskutočnilo 189 akcií (na porovnanie rok predtým 123 TD a 202 akcií). V niektoré dni sa konalo viac samostatných akcií, niekoľko akcií bolo viacdňových. Najviac akcií sa uskutočnilo v júli (27) a auguste (26), najmenej vo februári, októbri a novembri (10). Poradie členov podľa počtu akcií zaznamenaných v doručených technických denníkoch a záznamoch JKSV: Kortman 100, Ruček 31, Jakúbek 28, Drábik 21, Kortmanová a Zábojník 19, Lieskovec 17, Galovič a Slivka 15, Kasák 12, Ftorek 10, Drago 9 a Krekáčová 9, Čičkán, Haviar, Machciník a Vrábel 8, Lisý 6, Legéň a Niková 5, Bodnár a Peško 4, Dubec a Sitta 2, Haššo, Kardoš, Kocúrik, Petrovič, Repka a Žitný 1). Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 30 členov (pred rokom ich bolo 31). Poradie čakateľov podľa počtu akcií: Čarnogurský 4, Kasáková 3; z iných O. Galovič 8. Na našich akciách sa zúčastňovali aj členovia iných jaskyniarskych skupín a klubov SSS alebo ČSS; z nich mal najviac akcií T. Hampl z JS A. Valla v Terchovej. Naopak viacerí členovia nášho JK sa zúčastňovali akcií iných JS a K (najmä Tribeč, Trnava, Terchová a Dubnica nad Váhom). Údaje o ich účasti na akciách podľa technických denníkov evidovaných OS Tribeč: Slivka 73, Sitta 27, Drábik 15, Lieskovec 3, Ruček a Žitný 2, Lisý 1; Čarnogurský (čakateľ) 11, Blaškovič (pridružený člen) 70.

Náplňou akcií bola praktická speleologická činnosť v teréne, ale aj exkurzné a iné aktivity vyplývajúce z poslania SSS a klubových potrieb. Nechýbali ani akcie organizované pre verejnosť. Pracovné úsilie v Strá-žovských vrchoch sa sústredilo na jaskyne, resp. krasové lokality na Hrubej Kačke (j. Kamenný dážď, Beňova medvedia j.) a na Strážove (j. Četníkova svadba). V Súľovských vrchoch to boli Temné jaskyne pri Zem. Závade, na Veľkom Maníne najmä J. pod Černokňažníkom a v Súľovských skalách jaskyne v okolí Hlbockého vodopádu. V Tribeči to bolo niekoľko jaskýň, viaceré z nich v územnej pôsobnosti iných skupín - Kolíňanská čertova diera, Jaskyňa Dezidera Horváta, Horné Lúčno, Skryšná diera, Zvislá j. na Žibrici, Džimova spása, Bažantia j. a iné. Pracovalo sa aj na ďalších domácich lokalitách, ako Pružinská Dúpna jaskyňa a Kortmanka, Sonda na H. Kačke a inde. Exkurzná a výskumná činnosť a iné aktivity počas roka boli ťažiskom akcií v Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ), ale aj Temných jaskyniach. V speleologickom prieskume krasu a jaskýň v pôsobnosti JKSV na území Strážovských a Súľovských vrchov, ale aj na území Tribeča členovia klubu dosiahli niekoľko pozoruhodných výsledkov; popri objavoch viacerých menších jaskýň zaznamenali významné postupy v už známych jaskyniach. Bolo to dovedna viac ako 300 m, vyše 120 m sa zameralo, ďalšie desiatky metrov sa vykopali. V Beňovej medvedej jaskyni sa podarilo objaviť ďalšie nové priestory v dĺžke asi 30 m, v Kamennom daždi cca 75 m, ešte väčšie v Četníkovej svadbe (100 m); táto najdlhšia jaskyňa Strážovských vrchov meria už bezmála 1400 m. Prieskum týchto jaskýň pokračuje a je predpoklad ďalších objavov. Najviac akcií (vyše 50) bolo vo verejnosti voľne prístupnej Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ), z nich však veľká väčšina mala exkurzný charakter. Druhou najnavštevovanejšou lokalitou boli Temné jaskyne (38 akcií), ku ktorým sa vyznačkoval náučný chodník zo Zem. Závady v dĺžke 1200 m. V Strednej Temnej j. sme objavili 25 m, z toho 13 m aj zamerali, v Jazvečej Temnej j. sa objavilo a vykopalo spolu 53 m. Pri povrchovom prieskume okolia vodopádu pri Hlbokom nad Váhom sme v súľovských zlepencoch našli a zdokumentovali 6 zatiaľ neevi-dovaných jaskýň v celkovej dĺžke cca 50 m, ďalšiu, 10 m dlhú zlepencovú jaskyňu pri Malých Ledniciach. Pracovalo sa aj v sondách pri ceste na Kortmanku zo Sádočného. Mimo Strážovských a Súľovských vrchov pôsobili naši členovia a čakatelia najmä v spomenutých krasových lokalitách Tribeča, ale aj Považského Inovca.

Akcie v jaskyniach sa sústredili prevažne na prieskumné sondovacie či kopáčske práce, transport materiálu (napr. aj za pomoci nainštalovanej lanovky v PDJ), zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt, video- -fotografickú a inú dokumentáciu jaskýň či účasť na ich výskume. Popritom i samostatne sa vykonával povrchový prieskum krasu (aj s využitím virgule) a iné terénne práce. V Pružinskej Dúpnej jaskyni v júli a auguste pokračoval paleontologický výskum v spolupráci s členmi ZO ČSS Býčí skála (výskum sa začal už r. 2013 a mal by pokračovať aj r. 2021). Prvý raz sa pri ňom našli kosti jaskynnej hyeny.

Náplňou viacerých akcií bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy. V tejto oblasti našej činnosti sme spolupracovali s pracovníkmi ŠOP - Správy slovenských jaskýň a Správy CHKO Strážovské vrchy. Išlo

o čistenie jaskýň a ich okolia, kontroly, opravy a údržbu uzáverov jaskýň, spoluprácu pri budovaní uzáveru j. Kolíňanská čertova diera, úprava chodníka k PDJ, Temným jaskyniam a J. pod Černokňažníkom. Na chodníku k Partizánskej jaskyni na V. Maníne (verejnosti voľne prístupná jaskyňa) sme namiesto odcudzených polyamidových šnúr osadili pevné roxorové držadlá. Zosúvajúci sa sutinový svah nad jednou z priepastí v Beňovej medvedej j. sme zabezpečili osadením kovových stojok a roštov. Vyhotovili sme a osadili novú, aktualizovanú informačnú tabuľu pri základni v Priedhorí, ďalšiu aj so stojanom na Kortmanke. Na oboch základniach sa vykonávali údržbárske a iné práce (chystanie dreva, kosenie lúky a i.).

V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme aj pri obmedzeniach vyplývajúcich z protipandemických opatrení tak ako po iné roky pripravili akcie pre širokú verejnosť. Sprevádzali sme v nej návštevníkov v rámci 10. ročníka nášho podujatia Zelená modrá, ktoré sme museli rozdeliť na dve časti. Na jaskynnom koncerte počas Dňa otvorených dvier v júni vystúpila bluegrassová kapela Tieň z Trenčína, v auguste bola prehliadka jaskyne súčasťou trasy turistického pochodu Čelkovská desiatka. Príležitostne a po predchádzajúcej dohode sme vyšli v ústrety ďalším, ktorí prejavili záujem o prehliadku PDJ: deti z materských a základných škôl z Považskej Bystrice, stredoškoláci z letného tábora v RZ Podskalie, deti a dospelí z RZ Priedhorie a Chmelisko, pracovníci považskobystrického okresného úradu, skauti, turisti, jaskyniari, ako aj iní návštevníci od nás, z ČR, Poľska a odinakiaľ. Návštev-níkom sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním. Celkove si Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo viac ako 1300 osôb. V septembri sme ponúkli záujemcom prehliadku Temných jaskýň v rámci 12. ročníka Horomilfestu v Považskej Bystrici a v tamojšom kine Mier sme návštevníkom tohto festivalu predstavili náš JK a premietli im nový film Príťažlivosť jaskyne (V. Ruček a kol.). Na prezentáciu činnosti JKSV a SSS sme využili aj našu účasť na Ekodni v Pov. Bystrici, prednášky a besedy s predsedom a ďalšími členmi JK na základni v Priedhorí, v penzióne Javorina v Čičmanoch a v Kúpeľoch Nimnica, s P. Peškom pre skautov v Nových Zámkoch.

Predseda JK SV bol na zasadnutí predsedníctva SSS v Liptovskom Mikuláši, kde prevzal zlatú medailu SSS za dlhoročnú aktívnu jaskyniarsku činnosť. Plánované celoslovenské podujatia Speleomíting, Jaskyniarsky týždeň ani Lezecké dni sa pre pandémiu neuskutočnili. V. Ruček sa zúčastnil medzinárodnej súťaže Speleofotografia 2020. Na Zelenej modrej v Čelkovej Lehote, na Horomilfeste a Country na fontáne v Pov. Bystrici aj na Farme Podskalie odzneli jaskyniarske pesničky Kortmanovcov. Na podujatie Zelená modrá sme získali finančnú dotáciu od Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Považská Bystrica a obce Pružina, ktorá udelila aj Cenu starostu predsedovi pri príležitosti jeho životného jubilea. V Spravodaji SSS publikovali B. Kortman a J. Kasák, ktorý má na starosti aj jeho grafickú úpravu, v čísle 2 vyšla správa o činnosti nášho JK za rok 2019. V časopise Krásy Slovenska uverejnili článok o Temných jaskyniach, v dvojmesačníku Trenčín región napísali o Pružinskej Dúpnej j., o výsledkoch prieskumu, výskumu a ochrany jaskýň najmä Strážovských vrchov alebo o iných aktivitách členov JK sa mohla široká verejnosť dozvedieť z regionálnych i celoslovenských médií: Považsko-bystrické novinky, MY noviny, RTVS - rádio Regina (Rádiovíkend) a Jednotka, TV Markíza (relácia Objav Slovensko), ako aj prostredníctvom Facebooku a oživenej webovej stránky www.speleostrazov.sk, o ktorú sa stará P. Peško. Vydali sme aktualizovanú textovo-obrazovú skladačku Krásy krasu a jaskýň a na našu prezentáciu poslúžili tradičné vreckové kalendáriky. V tejto oblasti sme spolupracovali aj s KOCR Trenčín región, MR Strážovské vrchy a OOCR Región Horné Považie.

Hoci situácia súvisiaca so šírením nového koronavírusu ovplyvnila vlani aj činnosť nášho jaskyniarskeho klubu a účasť jeho členov na akciách počas celého roka, výsledky, ktoré sme dosiahli, nás úspešne reprezentujú nielen vnútri SSS, ale aj navonok. Beňova medvedia jaskyňa a Četníkova svadba si udržali postavenie najhlbšej, resp. najdlhšej jaskyne v Strážovských vrchoch a po najnovších objavoch v nich je reálne, že sa tento rok dostanú ešte vyššie v celoslovenských tabuľkách. Objavy v jaskyni Kamenný dážď zase potvrdili výnimočnosť jej kvapľovej výzdoby. Úspechom sú aj postupy v Temných jaskyniach a nálezy jaskýň v Súľovských skalách, ktoré pribudnú do zoznamu jaskýň evidovaných na území SR. Nielen paleontológov potešil prvý nález kostí hyeny jaskynnej v Pružinskej Dúpnej jaskyni. Aktivity členov klubu prispeli aj k zvyšujúcemu sa záujmu verejnosti o jaskyne a jaskyniarstvo u nás i k zachovaniu a ochrane krás a vzácností našej prírody. Vďaku a uznanie si preto zaslúžia všetci, ktorí sa o to zaslúžili. Verím, že si z nich v novom roku vezmú príklad tí z nás, s ktorými sme sa vlani na klubových akciách stretávali menej.

Bohuslav Kortman, predseda JK

Počet členov: 45

Počet akcií: 189, počet TD: 125

Objavených: spolu 306 m, zameraných: 121 m

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky