Správa o činnosti v roku 2019

Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy

Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2019

Na výročnej členskej schôdzi JK Strážovské vrchy 2. 2. 2019 v Pružine-Priedhorí sa zúčastnilo 25 členov, 2 čakatelia a 28 hostí. Bol zvolený výbor v zložení: predseda B. Kortman, L. Drábik, J. Kasák, D. Kortmanová, M. Lisý. Za nových členov boli prijatí: J. Ftorek, M. Mikula, M. Bodnár, I. Demovič a P. Strečanský (obaja ako pridružení členovia JK); za čakateľov P. Slivka, V. Prutkay, M. Sitta, M. Žitný, Z. Krekáčová a P. Cagalová. Členstvo sme zrušili J. Rybárovi (prestúpil do JK Dubnica n. Váhom) a B. Kompanickému. Na konci roka mal klub 49 členov. Klub s vlastnou právnou subjektivitou naďalej pôsobil ako kolektívny člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, predseda klubu aj ako člen výboru SSS.

Podľa 124 technických denníkov JKSV (53 Kortman, 21 Blaškovič, 16 Drábik, 13 Slivka, 10 Hampl, 7 Machciník, 1 Ftorek, Ruček, Lisý, Prutkay) a ostatnej dostupnej evidencie sa za celý rok uskutočnilo 202 akcií (na porovnanie rok predtým 219 TD a 232 akcií). V niektoré dni sa konalo viac samostatných akcií, niekoľko akcií bolo viacdňových. Poradie členov podľa počtu akcií zaznamenaných v doručených technických denníkoch a záznamoch: B. Kortman 76, L. Drábik 42, J. Galovič 40, B. Blaškovič >39, T. Zábojník 33, M. Jakúbek 31, A. Drago 30, V. Ruček 29, I. Haviar 13, J. Vrábel 12, J. Ftorek, B. Machciník 11, D. Kortmanová 10, Ľ. Čičkán 9, J. Habrún 8, J. Kasák a V. Lieskovec 6, M. Bodnár 5, J. Krebes 4, P. Dubec, M. Lisý a P. Užovič 3, M. Kocúrik a I. Legéň 2, J. Haššo, M. Kardoš, M. Petrovič, I. Pohanka, P. Peško, M. Mikula a P. Repka 1. Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 31 členov (pred rokom ich bolo 37). Poradie čakateľov, resp. nečlenov podľa počtu akcií: P. Slivka 38, O. Galovič 30, M. Sitta 22, V. Prutkay 18, M. Žitný 12, Z. Krekáčová 10, P. Čarnogurský a D. Kortman 9, F. Vrábel 6, M. Meško 3, P. Cagalová 2, Z. Kasáková 1. Na našich akciách sa zúčastňovali aj členovia iných jaskyniarskych skupín a klubov SSS alebo ČSS. Z nich mali najviac akcií Hamplovci z JS A. Valla v Terchove - Tomáš (26) a Milka (9). Náplňou akcií bola praktická speleologická činnosť v teréne, ale aj exkurzné a iné aktivity vyplývajúce z poslania SSS. Značný podiel mali akcie organizované pre verejnosť.

V speleologickom prieskume krasu (pseudokrasu) a jaskýň v pôsobnosti JKSV na území Strážovských a Súľovských vrchov, ale aj na území Tribeča členovia klubu dosiahli viaceré pozoruhodné výsledky; popri objavoch niekoľkých menších jaskýň zaznamenali významné postupy v už známych jaskyniach. V Strážovských a Súľovských vrchoch to bolo dovedna viac ako 200 m, v Tribeči tiež okolo 200 m, ďalšie metre sa vykopali. Najnáročnejšie akcie prebehli v Beňovej medvedej jaskyni, kde sa podarilo objaviť ďalšie nové priestory a jaskyňa sa začala mapovať. Zameralo sa v nej 467 m s deniveláciou -140 m; celkovo je zatiaľ známych cca 500 m zväčša rútivých priepastí, ktoré sa museli vystrojiť lanami a rebríkmi. Jaskyňa pokračuje, jej prieskum nie je skončený. Za rok sa v nej uskutočnilo 16 akcií, len o jedna menej v neďalekej jaskyni Kamenný dážď, kde sa dosiahol len malý postup (asi 12 m). Jaskyňu sme uzavreli, aby sa predišlo poškodeniu bohatej kvapľovej výzdoby, a osadili sme v nej rebrík a niekoľko stúpačiek. Viac akcií (31) bolo vo verejnosti voľne prístupnej Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ), z nich však väčšina mala exkurzný charakter. Ďalšie najnavštevovanejšie lokality: Jaskyňa pod Černokňažníkom a Brcove diery (po 30 akcií), Priepasť medzi Kačkami (aj s prácami na základni 24 akcií, na jar došlo v priepasti k závalu), Temné jaskyne a Sonda nad Jamami (po 10 akcií); znova sa začalo so sondovaním v Jazvečej jaskyni a s prieskumom jej okolia (5 akcií, objavy niekoľkých malých jaskýň) a pracovalo sa aj v sondách pri ceste na Kortmanku zo Sádočného. Mimo Strážovských a Súľovských vrchov pôsobili naši členovia a čakatelia najmä v krasových lokalitách Tribeča, ako Augustová (7 akcií), Lopatka (5 akcií), Skryšná diera a Kolíňanská čertova diera (obe 4 akcie); na konci roka sa v tejto oddávna známej jaskyni podarilo objaviť nové priestory v odhadovanej dĺžke do 200 m.

Akcie v jaskyniach sa sústredili prevažne na prieskumné sondovacie či kopáčske práce, transport materiálu (napr. aj za pomoci nainštalovanej lanovky v PDJ), zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt, video-fotografickú a inú dokumentáciu jaskýň či účasť na ich výskume. Popritom i samostatne sa vykonával povrchový prieskum krasu (aj s využitím virgule) a iné terénne práce, napr. polygónové pripojenie Beňovej medvedej jaskyne na vrcholovú kótu Hrubej Kačky. V Pružinskej Dúpnej jaskyni pokračoval paleontologický výskum v spolupráci s členmi ZO ČSS Býčí skála (výskum sa začal už r. 2013 a bude pokračovať aj r. 2020), ako aj zimné sčítavanie netopierov. Zistilo sa, že kosti jaskynných medveďov a levov z Pružinskej dúpnej jaskyne majú vek 45 - 50-tisíc rokov. B. Blaškovič, ale aj ďalší členovia a čakatelia JKSV sa zúčastňovali aj na akciách iných jaskyniarskych klubov v krasových územiach na Slovensku i v ČR - Jaskyňa Dezidera Horváta, Jaskyňa v Drevenom lome, Dobrotínska jaskyňa, Vajsáblova priepasť, Čachtický kras, Mojtínsky kras (Závrt na Zadných lúkach), Moravský kras a inde. Popri súčinnosti s viacerými speleoklubmi SSS (Dubnica nad Váhom, Terchová, Trnava, Čachtice, Tribeč a i.) a ČSS (najmä Býčí skála a Dagmar), sme spolupracovali aj s členmi KST; turisti z Veľkých Uheriec sa o nás postarali počas akcie v Dobrotínskej jaskyni.

Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci speleologickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové javy. V tejto oblasti našej činnosti sme spolupracovali s pracovníkmi ŠOP - Správy slovenských jaskýň a Správy CHKO Strážovské vrchy. Išlo o čistenie jaskýň a ich okolia, kontroly, opravy a údržba uzáverov jaskýň, uzáver j. Kamenný dážď, úprava chodníka k PDJ, ohradenie ústia horného otvoru Jaskyne pod Černokňažníkom. Vyhotovili sme a osadili 2 nové informačné tabule so stojanmi ako súčasť pripravovaného NCH zo Zem. Závady k Temným jaskyniam. Zistili sme opätovné odcudzenie reťazí na chodníku k Partizánskej jaskyni na V. Maníne (verejnosti voľne prístupná jaskyňa); nahradili sme ich polyamidovými šnúrami. Zúčastnili sme sa na brigáde - čistení Manínskej tiesňavy a zapojili sme sa do kampane Vezmi si ma! proti litteringu čiže voľne pohodenému odpadu.

V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme tak ako po iné roky pripravili viacero akcií pre širokú verejnosť. Sprevádzali sme v nej návštevníkov v rámci 9. ročníka nášho podujatia Zelená modrá a 10. ročníka Horomil festu, na jaskynných koncertoch na nich vystúpili harfista P. Repáň a speváčka M. Miškechová z Pov. Bystrice. Novinkou bola vystavená kostra jaskynného leva z múzea v Blansku, prezentácia ŠOP - Správy CHKO Strážovské vrchy a zjazd po lane pred jaskyňou. Na Kortmanke sme zorganizovali 6. stretnutie členov OZ Mikroregión Strážovské vrchy (členom OZ je aj JK Strážovské vrchy) a občanov okolitých obcí pod názvom Strážovské vrcholenie a pri Temných jaskyniach 2. stretnutie občanov z Horného Moštenca a okolia. Ešte predtým sa uskutočnil prvý ročník podujatia pre verejnosť pri jaskyni Brcove diery neďaleko Domaniže. Príležitostne a po predchádzajúcej dohode sme vyšli v ústrety ďalším, ktorí prejavili záujem o prehliadku Pružinskej Dúpnej jaskyne: materské, základné a stredné školy z Považskej Bystrice, Pružiny, Oravy, Kráľovej pri Senci, Orlovej v ČR, deti a dospelí z letných táborov v RZ Priedhorie a Podskalie, kresťanských táborov, skauti, turisti, jaskyniari, pracovníci firiem Continental a VIKO, ako aj iní návštevníci od nás, z ČR a odinakiaľ. Návštevníkom sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním. Celkove si Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo viac ako 1000 osôb, ďalší sa zúčastnili prednášok a besied s predsedom a ďalšími členmi JK v KD v Pružine, Kúpeľoch Nimnica, v kine Mier počas Horomilfestu v Považskej Bystrici, v Rosenfeldovom paláci v Žiline a v penzióne Javorina v Čičmanoch; s P. Peškom na Dni detí v Andovciach, detskom tábore mestskej polície a na ZŠ v Nových Zámkoch.

Viacerí členovia JK sa zúčastnili na zasadnutí predsedníctva SSS a na Speleomítingu SSS v Liptovskom Jáne, na 60. jaskyniarskom týždni SSS v Belianskych Tatrách i na Lezeckých dňoch na Mojtíne, zastúpenie sme mali aj na Stretnutí veteránov v Dobrovodskom krase, spomienkovej slávnosti pri 70. výročí SSS v Demänovskej jaskyni slobody a viacerí sme boli na exkurzii v Demänovskej jaskyni mieru. Na Speleomítingu sme prevzali ocenenie SSS pre členov, ktorí sa zaslúžili o objavy v jaskyni Kamenný dážď. Mesto Považská Bystrica vlani udelilo JK Strážovské vrchy pri príležitosti 20. výročia založenia klubu verejné uznanie za úspešné výsledky dlhodobo dosahované pri vykonávaní mnohostranných aktivít na prospech mesta a jeho obyvateľov, ako aj za vzornú reprezentáciu a propagáciu mesta. Predsedovi JK udelila KOCR Trenčín región ocenenie TOP v cestovnom ruchu za r. 2018 v kategórii Osobnosť CR. Predseda vystúpil na vernisáži fotografickej výstavy jaskyniara L. Kubičinu v považskobystrickom kine Mier, jaskyniarske pesničky Kortmanovcov odzneli aj na Zelenej modrej v Čelkovej Lehote.

O tomto podujatí sme uverejnili článok v Spravodaji SSS 3/2019, v Spravodaji 1/2019 vyšla správa o činnosti nášho JK za rok 2018. Spolupracovali sme aj s KOCR Trenčín región a a OOCR Región Horné Považie. O výsledkoch prieskumu, výskumu a ochrany jaskýň najmä Strážovských vrchov alebo o iných aktivitách členov JK sa mohla široká verejnosť dozvedieť z regionálnych i celoslovenských médií: Považskobystrické novinky, MY noviny, TV Považie, RTVS - rádio Regina, relácia Rádiovíkend, reportáž z objavnej akcie v Beňovej medvedej jaskyni na Jednotke i v TV Markíza, ako aj prostredníctvom Facebooku a webovej stránky www.speleostrazov.sk (jej aktualizácia však bola nedostatočná a vyžaduje si skoré riešenie). Na našu prezentáciu vhodne poslúžili vreckové kalendáriky a 1-listové nástenné kalendáre.

Vlani uplynulo 20 rokov od vzniku JKSV (27. február 1999). Niektoré z nich boli preň úspešné viac, iné menej. Ten vlaňajší patrí k najúspešnejším v jeho histórii. Beňova medvedia jaskyňa je už najhlbšou v Strážovských vrchoch a v tabuľke najhlbších jaskýň SR sa dostala do prvej dvadsaťpäťky. Veľkým úspechom sú aj objavy v Kolíňanskej čertovej diere v Tribeči. Je preto prirodzené, že vďaku a uznanie si zaslúžia všetci, ktorí sa o to zaslúžili. Sú medzi nimi členovia a čakatelia JK, ale aj ostatní účastníci našich akcií a podujatí, ktorí si vedeli nájsť čas na jaskyne a na všetko, čo s nimi súvisí. Verím, že tí, s ktorými sme sa stretávali menej, si v novom roku vezmú príklad z tých, ktorí sa aktívne zúčastňovali na pracovných a iných akciách, a tak prispeli k dosiahnutým výsledkom.

Bohuslav Kortman, predseda JK

Počet členov: 49

Počet akcií: 202, počet TD: 124

Objavených: spolu cca 450 m, zameraných: 467 m

JK Strážovské vrchy, Mgr. Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01, Považská Bystrica ,+421 905 488 028 
administrátor : pesko@speleostrazov.sk 

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky